متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر فناوریهای جدید بر توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان(مورد مطالعه  جامعه المصطفی (ص) العالمیه قم )

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                           صفحه

چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………….  1

فصل اول: کلیات پژوهش

 • مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………….. 3
 • اظهار مسئله …………………………………………………………………………………………………………. 4
 • اهمیت و ضرورت پژوهش …………………………………………………………………………………… 6
 • اهداف پژوهش …………………………………………………………………………………………………… 7

1-4-1  هدف کلی ……………………………………………………………………………………………………. 7

1-4-2  اهداف فرعی ………………………………………………………………………………………………… 7

 • فرضیه های پژوهش ……………………………………………………………………………………………. 8

1-5-1  فرضیه اصلی ………………………………………………………………………………………………… 8

1-5-2 فرضیه فرعی ………………………………………………………………………………………………….. 8

 • متغیرهای پژوهش ……………………………………………………………………………………………….. 8

1-6-1 متغیر مستقل …………………………………………………………………………………………………… 9

1-6-2 متغیر وابسته …………………………………………………………………………………………………… 9

 • تعریف عملیاتی واژه ها و متغیر ها ………………………………………………………………………… 9
 • قلمرو پژوهش ………………………………………………………………………………………………….. 11

1-8-1   قلمرو موضوعی پژوهش ……………………………………………………………………………… 11

1-8-2   قلمرو زمانی پژوهش …………………………………………………………………………………… 11

1-8-3   قلمرو مکانی پژوهش  …………………………………………………………………………………. 11

 • ساختار کلی پایان نامه : …………………………………………………………………………………….. 13

فصل دوم:

الف ) ادبیات پژوهش ……………………………………………………………………………………………………….. 15

2-1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………….. 15

 • فناوری های اطلاعات ………………………………………………………………………………………… 19

2-1-2  تاریخچه ظهور فناوری………………………………………………………………………………….. 19

2-1-3  تعریف فناوریهای جدید اطلاعاتی و جنبه های مختلف آن …………………………………. 20

2-1-3-1  تأثیر استراتژیک اطلاعات……………………………………………………………………… 20

2-1-3-2  فناوریهای جدید یک سری مفاهیم و فکر می باشد…………………………………………. 21

2-1-3-3  فناوریهای جدید یک سری ابزار می باشد……………………………………………………… 22

2-1-3-4  فناوریهای جدید نوآوری می باشد……………………………………………………………….. 22

2-1-3-5  فناوریهای جدید همراه بشر می باشد…………………………………………………………. 23

2-1-4  تاثیرات فناوری های جدید اطلاعاتی بر سازمان…………………………………………………. 23

2-1-5  حوزه های کاربردی فناوری های جدید اطلاعاتی………………………………………………. 25

2-1-5-1  تجارت الکترونیک……………………………………………………………………………….. 25

2-1-5-2  دولت الکترونیک…………………………………………………………………………………. 29

2-1-5-3 بانکداری الکترونیک……………………………………………………………………………… 31

2-1-5-4  سیستم اطلاعات جغرافیایی…………………………………………………………………… 32

2-1-5-5  کار از راه دور……………………………………………………………………………………… 33

2-1-5-6  سازمان مجازی……………………………………………………………………………………. 34

2-1-6  فناوریهای جدید اطلاعاتی در فرایندهای سازمان………………………………………………… 35

2-1-7   فناوریهای جدید اطلاعاتی در ارتباط عمومی با حوزه های عملیاتی سازمان………….. 37

2-1-7-1 سیستم های اطلاعاتی اتوماسیون اداری OAS…………………………………………… 38

2-1-7-2 سیستم های اطلاعاتی ارتباطات الکترونیک ECS………………………………………. 39

2-1-7-3  سیستم های اطلاعاتی عملیاتی TPS………………………………………………………. 39

2-1-7-4  سیستم های اطلاعاتی مدیریت MIS  و EIS…………………………………………… 40

2-1-7-5  سیستم های اطلاعاتی کمک به تصمیم گیری DSS…………………………………… 40

2-1-7-6  سیستم های اطلاعاتی جامع و یکپارچه ES……………………………………………… 41

2-1-7-7  سیستم های همکاری مشترک DEL  ………………………………………………………. 41

2-1-7-8  سیستم های برنامه ریزی ERP………………………………………………………………. 42

2-1-7-9  شبکه محلی LAN………………………………………………………………………………… 42

2-1-7-10  شبکه کلان MAN…………………………………………………………………………….. 43

 • توانمند سازی………………………………………………………………………………………………………. 43

2-2-2  تعاریف و مفاهیم توانمند سازی………………………………………………………………………… 43

2-2-3  تعاریفی از توانمندسازی با رویکردهای مختلف…………………………………………………… 45

2-2-4  ریشه های تاریخی توانمند سازی………………………………………………………………………. 46

2-2-5  اهمیت و ضرورت توانمندسازی کارکنان در سازمانها…………………………………………… 48

2-2-6  ابعاد توانمند سازی………………………………………………………………………………………….. 50

2-2-7  برنامه های توانمندسازی کارکنان………………………………………………………………………. 53

2-2-8  موانع توانمند سازی………………………………………………………………………………………… 54

2-2-9  راههای افزایش توانمندی…………………………………………………………………………………. 57

2-2-9-1  آموزش ضمن خدمت…………………………………………………………………………….. 57

2-2-9-2  سهیم کردن کارکنان در اطلاعات…………………………………………………………….. 57

2-2-9-3  اعمال طرفداری های اجتماعی و عاطفی……………………………………………………… 57

2-2-9-4  کار تیمی……………………………………………………………………………………………… 58

2-2-9-5  بازخورد………………………………………………………………………………………………. 58

2-2-9-6   ایجاد اعتماد………………………………………………………………………………………… 58

2-2-10  مزایای توانمند سازی…………………………………………………………………………………… 58

 • تصمیم گیری……………………………………………………………………………………………………….60

2-3-2  مفاهیم و تعاریف تصمیم گیری……………………………………………………………………… 60

2-3-3  سبک های تصمیم گیری……………………………………………………………………………….. 61

2-3-4  اهمیت تصمیم گیری در مدیریت……………………………………………………………………. 64

2-3-5  سیستم های اطلاعات مدیریت……………………………………………………………………….. 65

2-3-6  طبقه بندی سیستم های اطلاعاتی……………………………………………………………………. 66

2-3-6-1  طبقه بندی سیستم های اطلاعاتی از نظر ماهیت……………………………………… 66

2-3-6-2  طبقه بندی سیستم های اطلاعاتی از نظر ساختار…………………………………….. 67

2-3-6-3  طبقه بندی سیستم های اطلاعاتی از نظر کاربرد………………………………………..67

2-3-7  سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری………………………………………………………………… 67

2-3-8  سیستم های پشتیبانی مدیران ارشد…………………………………………………………………. 68

2-3-9  سیستم های پشتیبانی عملیاتی……………………………………………………………………….. 69

2-3-10  سیستم گزارشات مدیریت…………………………………………………………………………… 69

2-3-10-1 گزارشات برنامه ای…………………………………………………………………………… 70

2-3-10-2  گزارشات در خواستی………………………………………………………………………. 70

2-3-10-3  گزارشات استثنایی ( خاص ) …………………………………………………………… 70

2-3-10-4  گزارشات تفصیلی……………………………………………………………………………. 71

2-3-10-5  گزارشات شخص…………………………………………………………………………….. 71

 • اثرات فناوری های جدید بر توانمند سازی تصمیم گیری…………………………………………. 71

2-4-2  اثرات فناوریهای جدید اطلاعاتی در سازمان ها………………………………………………… 71

2-4-3  اثرات فناوریهای جدید اطلاعاتی بر دانش و آگاهی کارکنان……………………………….. 72

2-4-4  اثرات فناوریهای جدید اطلاعاتی بر فرصت های شغلی کارکنان…………………………. 72

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-4-5  اثرات فناوریهای جدید اطلاعاتی بر استقلال و آزادی کاری کارکنان……………………. 73

2-4-6  اثرات فناوریهای جدید اطلاعاتی بر مسئولیت تصمیم گیری کارکنان…………………… 73

2-4-7  اثرات فناوریهای جدید اطلاعاتی بر توسعه حرفه ای کارکنان…………………………….. 74

2-4-8  اثرات فناوریهای جدید اطلاعاتی بر خود کنترلی کارکنان…………………………………… 74

2-4-9  اثرات فناوریهای جدید اطلاعاتی بر بهبود کیفیت عملکرد کارکنان………………………. 74

 • اثرات فناوریهای جدید اطلاعاتی بر توانمند سازی کاری کارکنان……………………….. 75

ب) پیشینه پژوهش………………………………………………………………………………………………….. 75

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

3-1  مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………. 78

3-2  نوع و روش پژوهش …………………………………………………………………………………………….. 78

3-3  جامعه و نمونه آماری ……………………………………………………………………………………………. 79

3-3-1   جامعه آماری مورد مطالعه………………………………………………………………………….. 79

3-3-2   نمونه آماری و شیوه نمونه گیری…………………………………………………………………. 79

3-4  روش های گردآوری اطلاعات………………………………………………………………………………… 80

3-5  متغییر های پژوهش و ساختار پرسشنامه ……………………………………………………………………. 81

3-6  اعتبار و پایایی پژوهش…………………………………………………………………………………………… 83

3-7  روش های تحلیل آماری………………………………………………………………………………………… 83

3-8  تحلیل عاملی تاییدی سوالات پرسشنامه(روایی پرسشنامه) …………………………………………. 84

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………… 87

4-2  ویژگی های جمعیت شناختی نمونه و توصیف متغیرهای پژوهش ( آمار توصیفی )………….. 87

4-3  مطالعه فرضیات پژوهش…………………………………………………………………………………………… 93

4-4 رتبه بندی سوالات پرسشنامه براساس درجه اهمیت……………………………………………………… 95

4-5  رتبه بندی متغیرها براساس درجه اهمیت……………………………………………………………………. 97

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادها

5-1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………… 99

5-2 نتیجه گیری بر اساس فرضیات پژوهش …………………………………………………………………….. 99

5-3  محدودیت های پژوهش ………………………………………………………………………………………. 102

5-4  پیشنهادهای پژوهش ……………………………………………………………………………………………… 102

5-4-1 پیشنهادهای حاصل از نتایج پژوهش …………………………………………………………………. 102

5-4-2  پیشنهادهای کلی …………………………………………………………………………………………. 104

5-4-2  پیشنهادهای اجرایی …………………………………………………………………………………….. 104

5-4-2  پیشنهادهای پژوهشی …………………………………………………………………………………… 105

منابع و ماخذ ………………………………………………………………………………………………………………… 106

پیوست ………………………………………………………………………………………………………………………… 110

فهرست جداول :

جدول ( 2-1 ) تاریخچه مفاهیم توانمندسازی…………………………………………………………………. 48

جدول ( 2-2 ) مزایای توانمند سازی……………………………………………………………………………… 59

جدول (3-1 ) – طیف لیکرت…………………………………………………………………………………………… 81

جدول (3-2) فرضیات و سوالات مربوط به هر یک از فرضیات……………………………………………… 82

جدول (3-3 ) آمار پایایی آلفای کرونباخ…………………………………………………………………………….. 83

جدول (3-4) آزمون میانگین یک جامعه آماری و بار عاملی شاخص ها و ابعاد…………………………. 84

جدول (4-1)  آمار ویژگی های جمعیت شناختی نمونه…………………………………………………………. 88

جدول (4-2) آمار توصیفی سوالات پرسشنامه از نظر میانگین و انحراف معیار………………………….. 89

جدول (4-3) آمار توصیفی متغیرهای پژوهش………………………………………………………………………… 90

جدول (4-5) آماره های یک نمونه ای برای کلیه متغیرهای پژوهش………………………………………….. 94

جدول (4-6) آزمون یک نمونه ای برای کلیه متغیرهای پژوهش……………………………………………….. 95

جدول (4-6) میانگین رتبه برای کلیه سوالات پرسشنامه………………………………………………………… 96

جدول (4-6)  آمار استنباطی آزمون فریدمن…………………………………………………………………………. 97

جدول (4-7) میانگین رتبه برای کلیه فرضیات پژوهش…………………………………………………………… 97

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4-1  اهداف کلی:

1-مطالعه اندازه تاثیر فناوری های جدید بر توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان.

2- ارایه راهکار برای بهبود عملکرد فناوری های جدید و بهره برداری مناسب از سیستم.

که برای وصول به این اهداف اصلی لازم می باشد اهداف جزئی مشروحه ذیل نیز وصول شوند.

1-4-2  اهداف فرعی:

1- تعیین ارتباط بین آموزش کارکنان با فناوریهای جدید در توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان

2-تعیین ارتباط بین وجود اینترنت در سازمان به توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان

3- تعیین ارتباط بین وجود شبکه های ارتباطی در توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان

4- تعیین ارتباط بین وجود نرم افزارهای مناسب در توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان

5- تعیین ارتباط بین وجود متخصصین رشته IT  در توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان

6- تعیین ارتباط بین سیستم های همکاری مشترک  DELدر توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان

7- تعیین ارتباط بین کاهش اندازه فیزیکی مخازن اطلاعات توسط سیستم اتوماسیون در توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان

8- تعیین ارتباط بین  شفافیت در انجام کارها [1]در توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان

 بهره گیری از فناوری اطلاعات، شفافیت در انجام کارها را افزایش می دهد [1]

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تأثیر فناوریهای جدید بر توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان(مورد مطالعه  جامعه المصطفی (ص) العالمیه قم )  با فرمت ورد