متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر فناوریهای جدید بر توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان(مورد مطالعه  جامعه المصطفی (ص) العالمیه قم )

قسمتی از متن پایان نامه :

4   فناوریهای جدید نوآوری می باشد

چنانچه سازمانها حلقه های مفاهیم و گامهای فناوری اطلاعات را منهای نوآوری بکار گیرند ، به گونه یقین پس از مدتی کوتاه با شکست روبرو شده و از صحنه مقایسه یا رقابت خارج می شوند . برای زنده و پویا نگه داشتن کاربرد فناوریهای جدید اطلاعات ، نوآوری ، شاه کلید توسعه و تحول آن به شمار می رود و در نتیجه ، موجب رشد سازمانها می گردد . نوآوری تأثیر بسزایی در رشد و شکوفایی فناوری های اطلاعاتی تا این تاریخ داشته می باشد. قطعا این تأثیر در آینده نیز باقی خواهد ماند. نوآوری موجب ابداع کاربردها و انتظارات جدید از فناوریهای جدید می گردد و بیشتر در حوزه کارگزاران ، یعنی آنهایی که طراحی، پیاده سازی، مسئولیت فکر و اندیشه را بر عهده دارند، کاربرد داشته و مورد توجه قرار می گیرد.

2-2-2-5   فناوریهای جدید همراه بشر می باشد

انسانها دارای دو تأثیر طراحی و اجرای پروژه های فن آوری اطلاعات ( کارگزار ) و جذب و بکارگیری روشها و ابزار جدید برای انجام کارها ( کاربر ) دارند . مهارت ، دانش ، و تجربه هر کدام در جای خود تاثیر تعیین کننده در موفقیت بهره گیری از فناوریهای جدید اطلاعات دارد . تأثیر کاربران بیش از کارگزارن می باشد و تاثیر بیشتری در موفقیت یا عدم موفقیت دارند . این حوزه تحت عنوان مدیریت منابع انسانی و تغییر ، یا آموزش و تغییر ، یا مدیریت تغییر و امثال اینها در موفقیت کاربردهای فن آوری اطلاعات مورد نظر صاحبان فن تأثیر داشته و به عنوان یکی از مهمترین جنبه ها در پیاده سازی فناوریهای جدید اطلاعات مطرح و راه حلهایی برای آن پیشنهاد می گردد .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4-1  اهداف کلی:

1-مطالعه اندازه تاثیر فناوری های جدید بر توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان.

2- ارایه راهکار برای بهبود عملکرد فناوری های جدید و بهره برداری مناسب از سیستم.

که برای وصول به این اهداف اصلی لازم می باشد اهداف جزئی مشروحه ذیل نیز وصول شوند.

1-4-2  اهداف فرعی:

1- تعیین ارتباط بین آموزش کارکنان با فناوریهای جدید در توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان

2-تعیین ارتباط بین وجود اینترنت در سازمان به توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان

3- تعیین ارتباط بین وجود شبکه های ارتباطی در توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان

4- تعیین ارتباط بین وجود نرم افزارهای مناسب در توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان

5- تعیین ارتباط بین وجود متخصصین رشته IT  در توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان

6- تعیین ارتباط بین سیستم های همکاری مشترک  DELدر توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان

7- تعیین ارتباط بین کاهش اندازه فیزیکی مخازن اطلاعات توسط سیستم اتوماسیون در توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان

8- تعیین ارتباط بین  شفافیت در انجام کارها [1]در توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان

 بهره گیری از فناوری اطلاعات، شفافیت در انجام کارها را افزایش می دهد [1]

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تأثیر فناوریهای جدید بر توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان(مورد مطالعه  جامعه المصطفی (ص) العالمیه قم )  با فرمت ورد