متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر فناوریهای جدید بر توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان(مورد مطالعه  جامعه المصطفی (ص) العالمیه قم )

قسمتی از متن پایان نامه :

  • قلمرو پژوهش :

1-8-1 قلمرو موضوعی پژوهش :

در این پژوهش به مطالعه تأثیر فناوریهای جدید و اثرات بکارگیری آن بر توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان و همچنین به این موضوع که کاربرد این فناوریها در سازمان تا چه حد توانسته می باشد موجبات توانمندسازی کارکنان را فراهم سازد، خواهیم پرداخت.

 

1-8-2   قلمرو زمانی پژوهش :

مطالعات مقدماتی این پژوهش در اواسط اردیبهشت ماه سال 1393 آغاز شده و کوشش برآن می باشد تا اواخر آذر ماه سال 1393 به پایان برسد.

 

1-8-3   قلمرو مکانی پژوهش :

قلمرو مکانی این پژوهش ، جامعه المصطفی قم می باشد.

1-9  ساختار کلی پایان نامه :

این پژوهش در پنج فصل به تبیین زیر تنظیم شده می باشد :

فصل اول : در این فصل  پرداختن به تبیین موضوع پژوهش ، اهمیت ضرورت ، اهداف ، سوالات ، فرضیه ها و متغیر های پژوهش مد نظر قرار گرفته می باشد .

فصل دوم : در این فصل به ادبیات ، مبانی نظری و پیشینه پژوهش پرداخته شده می باشد .  .

فصل سوم : در این فصل به روش پژوهش ، جامعه آماری و حجم نمونه مورد پژوهش ، معرفی سازمان بهره برداری ، معرفی ابزار های جمع آوری اطلاعات ، روایی و پایانی پرسشنامه پرداخته شده می باشد .

فصل چهارم : در این فصل ، اطلاعات از طریق پرسشنامه و مطالعه تحقیقات مشابه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته می باشد .

فصل پنجم : در آخرین فصل از فصول پنجگانه این پژوهش ، پس از اظهار نتایج حاصله و ارائه پیشنهاد هایی بر اساس آنها ، محدودیتها ی پژوهش یاد شده می باشد .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4-1  اهداف کلی:

1-مطالعه اندازه تاثیر فناوری های جدید بر توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان.

2- ارایه راهکار برای بهبود عملکرد فناوری های جدید و بهره برداری مناسب از سیستم.

که برای وصول به این اهداف اصلی لازم می باشد اهداف جزئی مشروحه ذیل نیز وصول شوند.

1-4-2  اهداف فرعی:

1- تعیین ارتباط بین آموزش کارکنان با فناوریهای جدید در توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-تعیین ارتباط بین وجود اینترنت در سازمان به توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان

3- تعیین ارتباط بین وجود شبکه های ارتباطی در توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان

4- تعیین ارتباط بین وجود نرم افزارهای مناسب در توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان

5- تعیین ارتباط بین وجود متخصصین رشته IT  در توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان

6- تعیین ارتباط بین سیستم های همکاری مشترک  DELدر توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان

7- تعیین ارتباط بین کاهش اندازه فیزیکی مخازن اطلاعات توسط سیستم اتوماسیون در توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان

8- تعیین ارتباط بین  شفافیت در انجام کارها [1]در توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان

 بهره گیری از فناوری اطلاعات، شفافیت در انجام کارها را افزایش می دهد [1]

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تأثیر فناوریهای جدید بر توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان(مورد مطالعه  جامعه المصطفی (ص) العالمیه قم )  با فرمت ورد