متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر جذب منابع مالی بر اساس مدل آمیخته بازاریابی در شعب بانک کشاورزی استان مرکزی

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست مطالب

فصل اول کلیات پژوهش.. 1

1 – 1. مقدمه.. 2

1-2. اظهار مسأله.. 3

1-3. اهمیت و ضرورت انجام پژوهش.. 6

1- 4- اهداف پژوهش.. 8

1-5. سؤالات پژوهش.. 8

1-6. تعاریف متغیرها و واژههای کلیدی.. 9

1-6-1.تعاریف نظری.. 9

1-6-1-1.تجهیز و جذب منابع مالی بانکی.. 9

1-6-1-2.آمیخته بازاریابی.. 9

1-7. قلمرو پژوهش:.. 10

فصل دوم مطالعات نظری.. 11

2-1. مقدمه.. 12

2-2 . پیدایش بانک وبانکداری.. 14

2-3 . اصول اساسی صنعت بانکداری.. 15

2-4 . بازار یابی.. 16

2-5 . اقدامات بانکها در امر بازار یابی.. 17

2-6 . مؤلفه‌های مؤثربر موفقیت بانک‌ها و مؤسسات مالی در تجهیز منابع مالی.. 18

2- 7. عوامل درون سازمانی موثر بر جذب منابع.. 20

2-7-1 . عوامل خدماتی.. 21

2-7-2 . عوامل مالی.. 23

2-7-3 . عوامل ارتباطی و انسانی.. 24

2-7-4. عوامل و شرایط فیزیکی.. 27

2-8 . آمیزه بازاریابی.. 28

2-9 . آمیخته بازار یابی خدمات بانکی.. 34

2-10. خدمت یا محصول.. 35

2-11. ابعاد آمیخته بازاریابی محصول.. 36

اهداف قیمت گذاری.. 43

ابعاد آمیخته بازاریابی قیمت.. 46

عوامل‌ موثر بر قیمت‌گذاری‌.. 47

مکان.. 48

ابعاد آمیخته بازاریابی توزیع(مکان).. 49

مدیریت کانال توزیع.. 51

ترفیع  .. 53

ابعاد آمیخته بازاریابی ترفیع و تبلیغ.. 54

محدودیتهای مدل آمیخته بازاریابی.. 59

تاریخچه بانک کشاورزی.. 62

پیشینه پژوهش.. 67

فصل سوم روششناسی پژوهش.. 77

3-1. روش پژوهش.. 78

3-3. جامعه آماری.. 79

3-4. نمونه آماری.. 79

3-5 . ابزار جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات.. 79

3-5-1. ابزار گردآوری دادهها.. 79

3-6. روایی و پایایی.. 80

3-7-1. آلفای کرونباخ.. 80

3-7. روش تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات.. 81

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها:.. 82

4-1 مقدمه.. 83

4-2 آمار توصیفی.. 83

4-2-1- مدرک تحصیلی.. 83

4-2-2-سن.. 85

4-2-3- جنسیت.. 86

4-3  آمار استنباطی.. 87

پاسخ به سوالات پژوهش.. 87

بخش اول : تکنیک دلفی.. 87

مرحله اول : تحلیل پاسخ های پرسشنامه اول.. 87

مرحله دوم :سطح توافق با معیار های شناسایی شده از دیدگاه متخصصان بانکی.. 91

مرحله سوم : سطح توافق با معیار های مشخص شده ( دستیابی به اجماع )   94

بخش دوم : تایید شاخص ها با بهره گیری از ازمون تی.. 96

بخش سوم : الویت بندی معیارهای جذب منابع مالی با بهره گیری از تکنیک تاپسیس.. 99

گام اول: ایجاد ماتریس تصمیمگیری:.. 99

گام دوم: بهنجار کردن ماتریس تصمیم‌گیری(نرمالیزه کردن):.. 101

گام سوم: به دست آوردن ماتریس بی‌مقیاس موزن:.. 102

گام چهارم: تعیین عامل ایده‌آل مثبت و ایده‌آل منفی:.. 103

گام پنجم: محاسبه فاصله از ایدهآل مثبت و منفی:.. 104

گام ششم: محاسبه اندازه نزدیکی هر کدام از عوامل به عامل ایده‌آل مثبت و ایده‌آل منفی:.. 104

گام هفتم: رتبه بندی گزینه ها:.. 104

4-4  جمع بندی.. 106

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات:.. 107

5-1 مقدمه.. 108

5-2 مروری بر فصل های گذشته.. 108

5-3 نتایج پژوهش.. 108

5-3-1 نتایج حاصل از الویت بندی عوامل موثر در جذب منابع مالی براساس مدل آمیخته بازاریابی:.. 109

5-4 مقایسه نتایج این پژوهش با تحقیقات پیشین:.. 110

پیشنهادات.. 111

5-6-1 پیشنهادات کاربردی.. 111

5-6-2 پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی.. 114

5-5 محدودیتهای پژوهش.. 114

منابع.. 115

منابع خارجی.. 120

 


فهرست اشکال

شکل2-1. مدل آمیخته بازار یابی (کاتلر، 1389).. 32

شکل2-2. ابعاد محصول از نظر کاتلر(حمدی و همکاران، 1392).. 37

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

شکل2-3. آمیخته کانال های توزیع(جزائری نوش آبادی، 1389).. 51

شکل2-4.ابعاد آمیخته بازار یابی ترفیع(اوزی، 1388).. 55

 

فهرست نمودارها

نمودار 4-1 : تفکیک نمونه مورد مطالعه بر حسب مدرک تحصیلی با نمودار ستونی.. 84

نمودار 4-2 : تفکیک نمونه مورد مطالعه بر حسب سن با نمودار ستونی   85

نمودار 4-3 : تفکیک نمونه مورد مطالعه بر حسب جنسیت  با نمودار ستونی   86

نمودار4-5: رتبه بندی گزینه ها.. 106

 

فهرست جداول

جدول2-1.جدول زیر اختصار ای از جزییات هر کدام ازهای بازاریابی را نشان می دهد. 58

جدول 2-2.اختصار ای از مطالعات پیشینه های داخلی و خارجی مرتبط با موضوع پژوهش.. 74

جدول 4-1 : مطالعه وضعیت پاسخ دهندگان از نقطه نظر مدرک تحصیلی   84

جدول 4-2 : مطالعه وضعیت پاسخ دهندگان از نقطه نظر سن.. 85

جدول 4-6: میانگین نظرات خبرگان دانشگاهی.. 88

جدول 4-7: اندازه موافقت خبرگان بانکی با معیارهای جذب منابع مالی   91

جدول4-8 : نتایج آزمون میانگین.. 98

جدول 2 : ماتریس تصمیمگیری(N).. 100

جدول4-10 : ماتریس بی مقیاس( ).. 101

جدول 4-11 : ماتریس بی مقیاس وزین(V).. 102

جدول4-12 : ایدهآل مثبت و ایدهآل منفی هر شاخص.. 103

جدول 4-13 : رتبه بندی گزینه ها.. 105

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. شناخت مهمترین عوامل موثر بر جذب منابع مالی بر اساس مدل آمیخته بازاریابی در شعب بانک کشاورزی استان مرکزی
  2. تعیین رتبه هر یک از عوامل شناسایی شده موثر بر جذب منابع مالی بر اساس مدل آمیخته بازاریابی در شعب بانک کشاورزی استان مرکزی

 

1-5. سؤالات پژوهش

  1. مهمترین عوامل موثر بر جذب منابع مالی بر اساس مدل آمیخته بازاریابی در شعب بانک کشاورزی استان مرکزی کدامند ؟
  2.  رتبه بندی عوامل شناسایی شده موثر بر جذب منابع مالی بر اساس مدل آمیخته بازاریابی در شعب بانک کشاورزی استان مرکزی چگونه می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر جذب منابع مالی بر اساس مدل آمیخته بازاریابی در شعب بانک کشاورزی استان مرکزی  با فرمت ورد