شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر فناوریهای جدید بر توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان(مورد مطالعه  جامعه المصطفی (ص) العالمیه قم )

قسمتی از متن پایان نامه :

چکیده :

ظهور فناوری های جدید و تاثیری که بر جنبه های گوناگون زندگی داشته می باشد به ظهور بعضی از تحولات بنیادی در روابط جوامع بشری منجر شده می باشد. این پدیده با سرعتی چشمگیر خواسته های بشر را تحت تاثیر قرار داده و نیازهای جدیدی را به وجود آورده می باشد. امروزه فناوریهای جدید را می توان به عنوان ابزاری نیرومند برای ارتقاء کیفیت و کارایی کارکنان مورد بهره گیری قرار داد. توسعه روز افزون ابزار های مبتنی بر فناوری ها و سرعت فراوان تطبیق آن با نیازمندی های بشر موجب شده تا شکل جدیدی از محیط یادگیری و تعاملی اخلاق ، فعال و فراگیر ایجاد گردد. امروزه فناوری های جدید یکی از مهمترین منابع قدرت در سازمان ها به شمار می رود. بر این اساس کسب اطلاعاتی که به نظر می رسند که تأثیر محوری و راهبردی در سازمان داشته باشند، می توانند برای ساختن یک پایگاه قدرت و نیز اعمال نفوذ در سازمان بکار رود. پژوهش حاضر با هدف مطالعه تأثیر بکارگیری فناوری های جدید بر توانمندسازی تصمیم گیری کارکنان سازمان در جامعه المصطفی‌ انجام شده می باشد. بدین مقصود پرسشنامه ای طراحی و از طریق نمونه آماری 230 نفره با انجام آزمون های آماری لازم (آنالیزt یک نمونه ای، برای آزمون فرضیات پژوهش- طیف لیکرت برای ارزیابی توجه و از آزمون فریدمن ، برای اندازه اهمیت سوالات پرسشنامه) چگونگی این تاثیر مطالعه شده می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد که آموزش کارکنان با فناوری های جدید، (وجود اینترنت در سازمان، وجود شبکه های ارتباطی، وجود نرم افزارهای مناسب، وجود متخصصین رشته IT ، سیستم های همکاری مشترک DEL  ، کاهش اندازه فیزیکی مخازن اطلاعات توسط سیستم اتوماسیون اداری و شفافیت در انجام کارها) همگی موجب ارتقاء توانمندی تصمیم گیری کارکنان می گردد. در این منظر، وجود متخصصین رشته IT  ، دارای بیشترین و شفافیت در انجام کارها دارای کمترین اندازه تاثیر می باشد . براساس این یافته ها، پیشنهادهایی برای سازمانها به مقصود افزایش توانمندی تصمیم گیری کارکنان ارائه شده می باشد.

 

کلید وژه ها : فناوری های جدید ، توانمند سازی ، جامعه المصطفی ، تصمیم گیری

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4-1  اهداف کلی:

1-مطالعه اندازه تاثیر فناوری های جدید بر توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان.

2- ارایه راهکار برای بهبود عملکرد فناوری های جدید و بهره برداری مناسب از سیستم.

که برای وصول به این اهداف اصلی لازم می باشد اهداف جزئی مشروحه ذیل نیز وصول شوند.

1-4-2  اهداف فرعی:

1- تعیین ارتباط بین آموزش کارکنان با فناوریهای جدید در توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان

2-تعیین ارتباط بین وجود اینترنت در سازمان به توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان

3- تعیین ارتباط بین وجود شبکه های ارتباطی در توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان

4- تعیین ارتباط بین وجود نرم افزارهای مناسب در توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان

5- تعیین ارتباط بین وجود متخصصین رشته IT  در توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان

6- تعیین ارتباط بین سیستم های همکاری مشترک  DELدر توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان

7- تعیین ارتباط بین کاهش اندازه فیزیکی مخازن اطلاعات توسط سیستم اتوماسیون در توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان

8- تعیین ارتباط بین  شفافیت در انجام کارها [1]در توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان

 بهره گیری از فناوری اطلاعات، شفافیت در انجام کارها را افزایش می دهد [1]

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تأثیر فناوریهای جدید بر توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان(مورد مطالعه  جامعه المصطفی (ص) العالمیه قم )  با فرمت ورد