متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر فناوریهای جدید بر توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان(مورد مطالعه  جامعه المصطفی (ص) العالمیه قم )

قسمتی از متن پایان نامه :

4   تاثیرات فناوری های جدید اطلاعاتی بر سازمان

فناوری های اطلاعاتی فرصت های جدیدی را برای سازمان ها پدید آورده می باشد تا بتوانند با یکدیگر ارتباطی  نزدیک تر را مستقر نمایند، از منابع و امکانات مشترک بهره جویند و مدل های جدید کسب و کار را تجربه کنند.

سازمان ها برای ورود به عصر اطلاعات فرآیندهای سنتی خود را مورد مطالعه قرار داده و با مهندسی مجدد آن ها تمهیدات لازم برای بهره مندی بیشتر از فناوری های اطلاعاتی را فراهم می اورند. فناوری های اطلاعاتی به عنوان ابزار و بستر توسعه سازمان تغییرات و تحولات زیادی را در سازمان پدید می آورد مانند می توان به موارد ذیل تصریح نمود:

تغییر در ساختار سازمانی بدین معنا که ساختار هرمی یا سلسله مراتبی[1] سازمان که همراه با انعطاف پذیری، کارایی و رقابت پذیری کمی می باشد به ساختار گسترده هرمی با ارتفاع کم و قاعده وسیع تر تبدیل شده و به سوی سازمان های شبکه ای و مجازی پیش می رود که از انعطاف پذیری و کارایی بیشتر برخوردار می باشد.

تمرکز یا عدم تمرکز سازمانی بدین معنا که به کارگیری فناوری اطلاعات با در نظر داشتن دیدگاه مدیریت سازمان        می تواند موجب تمرکز یا عدم تمرکز مدیریت گردد. مدیرانی که مایل به تمرکز بیشتر در تصمیم گیری   می باشند می توانند با به کار گیری این فناوری، اطلاعات بیشتری جمع آوری کرده و تصمیمات بیشتری  را به صورت متمرکز اتخاذ نمایند. از سوی دیگر مدیرانی که مایل به کاهش تمرکز تصمیم گیری هستند      می توانند با بهره گیری از این فناوری، اطلاعات بیشتری را در اختیار کارکنان قرار داده و مشارکت آنان را در تصمیم گیری های سازمانی افزایش دهند.

افزایش هماهنگی بدین معنا که با بهره گیری مؤثر از فناوری اطلاعات مدیران و کاکنان می توانند با یکدیگر ارتباط بیشتری مستقر نمایند. به عنوان مثال با بهره گیری از روش هایی همچون پست الکترونیکی، سیستم های اطلاعاتی و جلسات الکترونیکی از راه دور این امر میسر می گردد. این فناوری موجب حذف محدودیت های جغرافیایی گشته و به مدیران کمک می کند تا نوعی احساس گروهی خلق نمایند. جایگزینی تأثیر بشر و واحدهای سازمانی با سیستم های اطلاعاتی و ماشین ها همراه با ارتقای سطح شغلی بشر در سازمان که خود موجب افزایش کارایی بشر خواهد گشت. از سوی دیگر ضرورت تخصصی تر شدن وظایف و کارکنان، لزوم وجود دوره های آموزشی و تربیت کارکنان متخصص را به دنبال دارد.

تقویت رویکرد فرآیندی به جای رویکرد شغلی یا وظیفه ای بدین معنا که بهره گیری از فناوری اطلاعات موجب شناسایی فرآیندهای اطلاعاتی موجود در سازمان و مدیریت بهتر فرآیندها خواهد گردید. پس به جای تمرکز بر مشاغل مستقل، به زنجیره ارتباطی آن ها و فرآیندهای اصلی و فرعی برای تحقق اهداف سازمانی توجه می گردد.

به کارگیری مؤثر فناوری اطلاعات موجب تقویت طریقه خودکارسازی و مجازی سازی فرآیندهای فیزیکی سازمان خواهد گردید.

به کارگیری فناوری اطلاعات موجب افزایش دقت، سرعت اقدام و کیفیت در ارائه خدمات و محصولات و کاهش هزینه می گردد. همچنین باعث شناسایی و بهره گیری از منابع بالقوه گشته و نهایتاً افزایش بهره وری سازمانی را به دنبال دارد.

فناوری های اطلاعاتی موجب حذف محدودیت های زمانی و مکانی و مرززدایی سازمان خواهد گردید.

بهره گیری از مدل های جدید کسب و کار مبتنی بر فناوری اطلاعات موجب تنوع بیشتر در ارائه خدمات و محصولات خواهد گشت.

بهره گیری از فناوری های اطلاعاتی موجب تسهیل ارتباطات محیطی سازمان خواهد گردید.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

بهره گیری از فناوری های اطلاعاتی می تواند بر شیوه مدیریت سازمان تأثیر گذارد به عنوان مثال امکان مدیریت و نظارت از راه دور را میسر می کند.

بهره گیری از فناوری های اطلاعاتی به عنوان یک فناوری جدید تأثیراتی را بر فرهنگ سازمانی و کاری کارکنان خواهد داشت.

[1]  Hierarchical

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4-1  اهداف کلی:

1-مطالعه اندازه تاثیر فناوری های جدید بر توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان.

2- ارایه راهکار برای بهبود عملکرد فناوری های جدید و بهره برداری مناسب از سیستم.

که برای وصول به این اهداف اصلی لازم می باشد اهداف جزئی مشروحه ذیل نیز وصول شوند.

1-4-2  اهداف فرعی:

1- تعیین ارتباط بین آموزش کارکنان با فناوریهای جدید در توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان

2-تعیین ارتباط بین وجود اینترنت در سازمان به توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان

3- تعیین ارتباط بین وجود شبکه های ارتباطی در توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان

4- تعیین ارتباط بین وجود نرم افزارهای مناسب در توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان

5- تعیین ارتباط بین وجود متخصصین رشته IT  در توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان

6- تعیین ارتباط بین سیستم های همکاری مشترک  DELدر توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان

7- تعیین ارتباط بین کاهش اندازه فیزیکی مخازن اطلاعات توسط سیستم اتوماسیون در توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان

8- تعیین ارتباط بین  شفافیت در انجام کارها [1]در توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان

 بهره گیری از فناوری اطلاعات، شفافیت در انجام کارها را افزایش می دهد [1]

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تأثیر فناوریهای جدید بر توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان(مورد مطالعه  جامعه المصطفی (ص) العالمیه قم )  با فرمت ورد