متن کامل پایان نامه ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تطبیقی علل و عوامل ایجاد مطالبات معوق در بانکهای دولتی و خصوصی استان قم

قسمتی از متن پایان نامه :

قلمرو پژوهش

محدوده موضوعی :

مطالبات معوق و سررسید گذشته کلیه بانکهای دولتی(ملی ، ملت ، تجارت ، سپه ، صادرات ، مسکن ، کشاورزی ) و بانکهای خصوصی (پارسیان ، اقتصاد جدید ، سرمایه سامان ، پاسارگاد) در استان قم می باشد.

قلمرو مکانی :

قلمرو مکانی این پژوهش کلیه شعب بانکهای دولتی (ملی ، ملت ، تجارت ، سپه ، صادرات ، مسکن ، کشاورزی ) و بانکهای خصوصی (پارسیان ، اقتصاد جدید ، سرمایه ، سامان ، پاسارگاد) در استان قم می باشد.

دوره زمانی :

دوره زمانی این پژوهش مطالبات مشکوک الوصول و معوق و سررسید گذشته ایجاد شده بین سالهای 85 الی 88 می باشد.

1-7. جامعه آماری

جامعه آماری در پژوهش حاضر کلیه افرادی حقیقی و حقوقی هستند که ایجاد کننده مطالبات مشکوک‌الوصول و معوق وسررسیدگذشته در بانکهای دولتی و خصوصی استان قم می باشند.

1-8. روش پژوهش

1- ماهیت این پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی می باشد، که با توجه با انواع روشهای تحقیقی مانند پرسشنامه و مصاحبه در حد لازم برای جمع آوری اطلاعات بهره گیری شده می باشد به گونه ای که در جامعه مورد مطالعه علل و عوامل موثر بر ایجاد مطالبات معوق  توصیف خواهد گردید.

2- تجزیه و تحلیل داده های این پژوهش در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی و از طریق بهره گیری از نرم افزار SPSS (نسخه 18) صورت گرفته می باشد.

3- روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش منابع مختلف کتابخانه ای فارسی و لاتین ، اطلاعات موجود در شبکه اینترنت ، سایت بانک مرکزی و سایتهای بانکهای دولتی و خصوصی استان قم و همچنین تحقیقات و مقالات ارائه شده در موضوع پژوهش و مطالعه مدلهای موجود در زمینه مطالبات معوق می باشد.

1-9. واژه های پژوهش

عقد: در لغت به معنای گره زدن- توافق اراده یک یا چند نفر پیش روی یک یا چند شخص دیگر مبنی بر تعهد به انجام امری.

رهن:[1] عقدی که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه با داین می‌دهد. رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می‌گویند. راهن نمی تواند تا زمانی که بدهی خود را نپرداخته رهن را مسترد کند اما مرتهن هر وقت که بخواهد می‌تواند عقد را برهم زده و فسخ کند.

حقوق: جمع حق یعنی توانایی و اختیاری که قانون گذار برای اشخاص قائل شده می باشد.

حقوق بانکی: مجموعه قواعد و مقرراتی که بر روابط بین بانکهای و دولت و مردم حاکم می باشد.

تعهد: یک ارتباط حقوقی، که به موجب آن شخص یا اشخاص معین، نظر به اقتضاء عقد یا به حکم قانون،

[1]–   Mortgarge. Hypothec. Ioenیک لغت

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

این پژوهش ضمن مطالعه ارتباط بین عوامل درون سازمانی وعوامل برون سازمانی بانکهای دولتی و خصوصی با ایجاد مطالبات معوق، به ارائه راهکارهای پیشنهادی در جهت کاهش مطالبات معوق و افزایش کارایی و تاثیر بانکها و توانمند ساختن آنها در جهت پرداخت تسهیلات می‌پردازد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

بطور کلی هدف این پژوهش مطالعه علل ایجاد مطالبات معوق در بانکهای دولتی و خصوصی استان قم می‌باشد

که اهداف ویژه شامل:

1- مطالعه تأثیر عوامل درون سازمانی بر ایجاد مطالبات معوق در بانکهای دولتی و خصوصی استان قم.

2- مطالعه تأثیر عوامل برون سازمانی بر ایجاد مطالبات معوق در بانکهای دولتی و خصوصی استان قم.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تطبیقی علل و عوامل ایجاد مطالبات معوق در بانکهای دولتی و خصوصی استان قم   با فرمت ورد