متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر فناوریهای جدید بر توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان(مورد مطالعه  جامعه المصطفی (ص) العالمیه قم )

قسمتی از متن پایان نامه :

اهمیت و ضرورت پژوهش:

در عصر حاضر سازمان ها در ابعاد و جنبه های مختلف به گونه چشمگیر بر فناوری اطلاعات تاکید دارند. فناوری قدرت می باشد و هر کسی از آن برخوردار گردد , صاحب قدرت می باشد. در پازل چند مربعی قدرت آن چیز که که مهم می باشد این می باشد که دیگر قدرت در نهاد ها , سازمانها یا کنترل کنندگان نمادها متمرکز نیست. قدرت در شبکه های جهانی اطلاعات نشر می یابد و استحاله می گردد و از بین نمی رود. با در نظر داشتن اینکه فناوری اطلاعات در سراسر دنیا در حال رشد می باشد و سازمانها برای بقاء خود نیازمند این فناوری می باشند و هر سازمانی که این موضوع را نادیده انگارد دچار افول خواهد گردید.

اهمیت فناوری اطلاعات در کاهش تأثیر منابع انسانی و نظام مندی ارتباط بشر و ماشین می باشد. این اثر موجب ناخشنودی بشر از کار با سیستم و احساس ماشینی شدن فرد می باشد. فرد خود را جزئی از سیستم ماشینی می پندارد که هیچ گونه اختیاری ندارد و به روحیات و جنبه های انسانی وی توجه نمی گردد. در نظر داشتن فناوری اطلاعات جهت رسیدن به اهداف سازمان امری ضروری و اجتناب ناپذیر می باشد.  از طرفی کارکنان سازمان نیز مانند اطلاعات یکی از منابع بسیار مهم به شمار می آیند و در نظر داشتن آنها جهت رسیدن به اهداف ، امری ضروری و اجتناب ناپذیر می باشد. کارکنان با دسترسی به اطلاعات صحیح و کافی قادر به انجام وظایف خود خواهند بود و فناوری های جدید ابزاری مناسب جهت تهیه و پردازش و نگهداری اطلاعات   می باشند. این ابزار در سازمان, اطلاعات مورد نیاز کارکنان را در مواقع لزوم در اختیار آنها قرار می دهد. به جرأت می توان گفت که هیچ مدیری در حال حاضر در کشور ما این نیاز و ضرورت را به مقصود تحولات سازمانی ، مدیریتی رد نمی کند. و از طرفی اخیرا کوشش های زیادی برای بهبود و اصلاح سازمان ها انجام شده می باشد که اکثرا حول موضوعاتی مانند کاهش سلسله مراتب  و دیوانسالاری ، تشکیل تیم های فعال و مشارکت در تصمیم گیری در پایین ترین رده سازمانی می باشد. با در نظر داشتن فرآیند توانمند سازی به تفویض اختیار تصمیم گیری در پایین ترین سطح سازمانی نیازمند می باشد . هدف توانمند سازی این می باشد که سلسله مراتب سنتی دیوان سالاری کاهش داده گردد. توانمندسازی در واقع به نیاز های مشتریان (نه نیازهای سازمان) تاکید دارد. اگر بخواهیم کارکنان به سازمان تعهد و وابستگی بیشتری داشته باشند، بایستی زنجیره فرماندهی سنتی بین کارمند و مدیر کاهش یابد. در مجموع این عوامل باعث شدند که به این موضوعات پرداخته و اثرات آنها را در سازمان مورد پژوهش مطالعه کنیم.

این پژوهش و نتایج آن نه تنها می تواند در آشکارسازی نقاط قوت و ضعف سیستم و رفع مغایرتهای احتمالی فناوری در سازمان متبوع موثر باشد بلکه می تواند درسرعت بخشیدن به انتخاب ناگزیر  و الزامات سازمانهای مدرن ، در بعد تجهیز به فناوریهای سخت افزاری ، نرم افزاری عصر جدید در سازمانهای همنوع و در سطح وسیعتر سایر سازمانها تأثیر آفرینی کند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4-1  اهداف کلی:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-مطالعه اندازه تاثیر فناوری های جدید بر توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان.

2- ارایه راهکار برای بهبود عملکرد فناوری های جدید و بهره برداری مناسب از سیستم.

که برای وصول به این اهداف اصلی لازم می باشد اهداف جزئی مشروحه ذیل نیز وصول شوند.

1-4-2  اهداف فرعی:

1- تعیین ارتباط بین آموزش کارکنان با فناوریهای جدید در توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان

2-تعیین ارتباط بین وجود اینترنت در سازمان به توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان

3- تعیین ارتباط بین وجود شبکه های ارتباطی در توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان

4- تعیین ارتباط بین وجود نرم افزارهای مناسب در توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان

5- تعیین ارتباط بین وجود متخصصین رشته IT  در توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان

6- تعیین ارتباط بین سیستم های همکاری مشترک  DELدر توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان

7- تعیین ارتباط بین کاهش اندازه فیزیکی مخازن اطلاعات توسط سیستم اتوماسیون در توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان

8- تعیین ارتباط بین  شفافیت در انجام کارها [1]در توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان

 بهره گیری از فناوری اطلاعات، شفافیت در انجام کارها را افزایش می دهد [1]

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تأثیر فناوریهای جدید بر توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان(مورد مطالعه  جامعه المصطفی (ص) العالمیه قم )  با فرمت ورد