سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 سنجش پایبندی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به استانداردهای حاکمیت شرکتی

قسمتی از متن پایان نامه :

2 دیدگاه بلندمدت بازار

در دیدگاهی مخالف کسانی که بازارهای سرمایه را به دلیل دید کوتاه مدت آن بازارها، دارای نقص می دانند اظهار می دارند که چانه زنی بین مالکان و تامین کنندگان منابع باعث ایجاد حاکمیت موثر نمی گردد. بر این اساس مدیران کمتر در طرح های بلندمدت سرمایه گذاری می کنند. پس هزینه سرمایه بیشتری ایجاد شده و بسیاری از سرمایه گذاریهای بلندمدت کنار گذاشته می گردد.

طرفداران دیدگاه بازار بلندمدت حداکثر کردن ارزش مربوط به سهام داران را هدف نمی دانند. آنها نتیجه گرفتند که با دیدگاه بازارهای سرمایه ممکن می باشد اهداف سطح کلان حاکمیت شرکتی حاصل نشود زیرا که با تغییر هدف سرمایه گذاری به کوتاه مدت، رشد بلندمدت دچار اختلال می گردد. در این دیدگاه اعتقاد بر این می باشد که با جدا کردن مدیران از فشار بازارهای سرمایه می توان در بلندمدت نیز سهامداران را به انتفاع رساند. پس آنها اعتقاد دارند که بایستی بعضی از ذینفعان را در حاکمیت شرکتی دخالت دارد البته نه با این هدف که به آنها منافع بیشتری رساند بلکه اینکه آنها باعث به وجود آمدن منافع بیشتر در طرح های بلندمدت خواهند گردید.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-7-3 دیدگاه ذینفعان

طرفداران دیدگاه ذینفعان می گویند که دیدگاه آنگلو-آمریکا بسیار محدود می باشد و بایستی گسترش یابد تا منافع دیگر گروهها همانند کارمندان و غیره را در برگیرد. این ذینفعان منافعی در شرکت دارند که تداوم این منافع منوط به دوام و گسترش شرکت می باشد. در این دیدگاه عدم تامین منافع ذینفعان به شکست در سطح خرد خواهد رسید. (دلیری و الوانی ، 1392)

2-7-4 دیدگاه سوءاستفاده از قدرت مدیریت

سرانجام دیدگاه دیگری اظهار می دارد که حاکمیت شرکتی بایستی به گونه ای باشد تا آسیب ناشی از سوءاستفاده از قدرت مدیران را محدود نماید. طرفداران این دیدگاه می گویند که پیگیری منافع سهامداران و یا ذینفعان به عنوان بالاترین هدف شرکت، ممکن می باشد با رفتار مدیران از بین برود. بر این اساس مدیران ممکن می باشد دست به فعالیتهایی بزنند که نادرست بوده و پیش بینی نتایج آن در آن وقت غیر ممکن باشد. مکانیزمهای حاکمیت می تواند برای انعکاس اصول شفافیت، ارایه و افشا و همچنین مسئولیت پاسخگویی به کار رود اما بایستی به صورت دوره ای مورد بازبینی قرار گیرد. زمانی که مدیرعامل[1] شرکت از قدرت خود سوءاستفاده نماید باعث به وجودآمدن ناکارآیی در سطح خرد می گردد اما اگر شرکت بسیار بزرگ باشد آنگاه در سطح کلان نیز دچار مشکل خواهیم گردید.

[1] Ceo(chief executive director)

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

هدف کلی:

هدف علمی این پژوهش سنجش پایبندی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به استانداردهای حاکمیت شرکتی می باشد.

اهداف فرعی:

  • سنجش پایبندی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به استقلال و ترکیب و ویژگیهای هیات مدیره
  • سنجش پایبندی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به افشا و شفافیت
  • سنجش پایبندی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به حقوق مالکیت
  • سنجش پایبندی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به جبران خدمات(حقوق و مزایا) مدیران و کارکنان
  • سنجش پایبندی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به مدیریت ریسک
  • سنجش پایبندی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به نظارت حسابرسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : سنجش پایبندی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به استانداردهای حاکمیت شرکتی  با فرمت ورد