متن کامل پایان نامه ارشد با فرمت ورد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تطبیقی علل و عوامل ایجاد مطالبات معوق در بانکهای دولتی و خصوصی استان قم

قسمتی از متن پایان نامه :

. واژه های پژوهش

عقد: در لغت به معنای گره زدن- توافق اراده یک یا چند نفر پیش روی یک یا چند شخص دیگر مبنی بر تعهد به انجام امری.

رهن:[1] عقدی که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه با داین می‌دهد. رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می‌گویند. راهن نمی تواند تا زمانی که بدهی خود را نپرداخته رهن را مسترد کند اما مرتهن هر وقت که بخواهد می‌تواند عقد را برهم زده و فسخ کند.

حقوق: جمع حق یعنی توانایی و اختیاری که قانون گذار برای اشخاص قائل شده می باشد.

حقوق بانکی: مجموعه قواعد و مقرراتی که بر روابط بین بانکهای و دولت و مردم حاکم می باشد.

تعهد: یک ارتباط حقوقی، که به موجب آن شخص یا اشخاص معین، نظر به اقتضاء عقد یا به حکم قانون، ملزم به دادن چیزی یا مکلف به فعل یا ترک اقدام معینی به نفع شخص یا اشخاص معین می شوند. تعهد کننده را متعهد و تعهد  گیرده را متعهدله می‌نامند.

متقاضی( مشتری): هر شخص حقیقی با حقوقی طرف معامله بانک

مطالبات: تمام متعهدات مالی به نفع متعهدله که به مرحله وصول نرسیده می باشد.

مطالبات اجرایی: مطالبه متعهد له از متعهد بوسیله اسنادی رسمی که تعهد خود را اجرا کند.

اهلیت: در اصطلاح فقهی و به تبع آن در مباحث حقوقی عبارتست از توانایی قانونی شخص برای داراشدن حق و اعمال و اجرای آن.

مشتریان اعتباری: متقاضیانی هستند که به اقتضای فعالیت اقتصادی خود معمولاً در ردیف مشتریان همیشگی یا بلند مدت بانک قرار دارند که برای رفع قسمتی از نیازهای مالی خود از تسهیلات اعطائی بانک بهره گیری می‌نمایند.

مشتریان غیراعتباری: آن دسته از مشتریانی که در ردیف مشتریان همیشگی یا بلند مدت بانکها نبوده و معمولاً‌برای رفع نیازهای مقطعی خود از تسهیلات اعطائی بانک بهره گیری می‌کنند.

وثایق:[2] اموالی هستند که مشتری یا وثیقه گذار به مقصود تضمین و تأمین تعهدات خود با دیگری در قبال بانک آن اموال را در رهن بانک قرار می‌دهد.

اسناد تضمینی: اسنادی هستندکه بانک می‌تواند با بهره گیری آنها بدهکار و ضامن یا ضامنین را ملزم به انجام تعهدات نماید و مطالبات خود را از آنها مطالبه و وصول نماید.

تسهیلات تکلیفی

وامهایی که به موجب تبصره های قانون بودجه و سایر قوانین و مصوبات مجلس و یا سایر مراجع به نظام بانکی تحمیل می گردد و در واقع ابزاری برای دولت بوده تا با بودجه با سیاست های اقتصادی و اولویت های تعیین شده، سیاست های کلی اعتباری و همچنین سیاست اعطای تسهیلات بانکی در رشته های مختلف را در حدی که مغایر با مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا نباشد تعیین می‌نماید.

[1]–   Mortgarge. Hypothec. Ioenیک لغت

[2] -deposit security,pladge.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

این پژوهش ضمن مطالعه ارتباط بین عوامل درون سازمانی وعوامل برون سازمانی بانکهای دولتی و خصوصی با ایجاد مطالبات معوق، به ارائه راهکارهای پیشنهادی در جهت کاهش مطالبات معوق و افزایش کارایی و تاثیر بانکها و توانمند ساختن آنها در جهت پرداخت تسهیلات می‌پردازد.

بطور کلی هدف این پژوهش مطالعه علل ایجاد مطالبات معوق در بانکهای دولتی و خصوصی استان قم می‌باشد

که اهداف ویژه شامل:

1- مطالعه تأثیر عوامل درون سازمانی بر ایجاد مطالبات معوق در بانکهای دولتی و خصوصی استان قم.

2- مطالعه تأثیر عوامل برون سازمانی بر ایجاد مطالبات معوق در بانکهای دولتی و خصوصی استان قم.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تطبیقی علل و عوامل ایجاد مطالبات معوق در بانکهای دولتی و خصوصی استان قم   با فرمت ورد