سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 سنجش پایبندی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به استانداردهای حاکمیت شرکتی

قسمتی از متن پایان نامه :

 دیدگاه ذینفعان

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

طرفداران دیدگاه ذینفعان می گویند که دیدگاه آنگلو-آمریکا بسیار محدود می باشد و بایستی گسترش یابد تا منافع دیگر گروهها همانند کارمندان و غیره را در برگیرد. این ذینفعان منافعی در شرکت دارند که تداوم این منافع منوط به دوام و گسترش شرکت می باشد. در این دیدگاه عدم تامین منافع ذینفعان به شکست در سطح خرد خواهد رسید. (دلیری و الوانی ، 1392)

2-7-4 دیدگاه سوءاستفاده از قدرت مدیریت

سرانجام دیدگاه دیگری اظهار می دارد که حاکمیت شرکتی بایستی به گونه ای باشد تا آسیب ناشی از سوءاستفاده از قدرت مدیران را محدود نماید. طرفداران این دیدگاه می گویند که پیگیری منافع سهامداران و یا ذینفعان به عنوان بالاترین هدف شرکت، ممکن می باشد با رفتار مدیران از بین برود. بر این اساس مدیران ممکن می باشد دست به فعالیتهایی بزنند که نادرست بوده و پیش بینی نتایج آن در آن وقت غیر ممکن باشد. مکانیزمهای حاکمیت می تواند برای انعکاس اصول شفافیت، ارایه و افشا و همچنین مسئولیت پاسخگویی به کار رود اما بایستی به صورت دوره ای مورد بازبینی قرار گیرد. زمانی که مدیرعامل[1] شرکت از قدرت خود سوءاستفاده نماید باعث به وجودآمدن ناکارآیی در سطح خرد می گردد اما اگر شرکت بسیار بزرگ باشد آنگاه در سطح کلان نیز دچار مشکل خواهیم گردید.

در طراحی سیستمهای حاکمیت بایستی تمامی ذینفعان را در نظر گرفت. بهترین گزینه برای مالکان این می باشد که معیارهای کنترل را به نحوی طراحی کنند که با همسو کردن منافع مدیران و ذیتفعان، عملکرد شرکت به کاراترین حالت ممکن تبدیل گردد. تئوری ذینفعان اظهار می دارد که شرکتها بایستی به گروههای مختلف ذینفع توجه داشته باشد تا اینکه بر اساس دیدگاه سنتی فقط به سرمایه گذاران توجه نماید(فریمان،1984 و گیبسون،2000). این گروههای مختلف شامل مشتریان، تامین کنندگان، کارمندان، جامعه و سهامداران همگی در شرکت ذینفع می باشند. پس طرفداران این دیدگاه ادعا می کنند که برای حاکمیت موثر بایستی نمایندگان گروههای ذینفع در هیئت مدیره حضور داشته باشند. در نتیجه این تئوری بر تأثیر مکانیزمهای غیر تجاری مانند نیاز به تعین اندازه هیئت مدیره بهینه و نیاز به طراحی کمیته های خاص تاکید می نماید. این گونه ساختارها باعث ایجاد کمیته هایی  همچون کمیته­های­ارزش­زا(مثل­هیئت­­مدیره)وکمیته­های­کنترل(مثل­کمیته­حسابرسی)­خواندشد (حساس یگانه،1386،14-10)

[1] Ceo(chief executive director)

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

هدف کلی:

هدف علمی این پژوهش سنجش پایبندی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به استانداردهای حاکمیت شرکتی می باشد.

اهداف فرعی:

  • سنجش پایبندی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به استقلال و ترکیب و ویژگیهای هیات مدیره
  • سنجش پایبندی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به افشا و شفافیت
  • سنجش پایبندی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به حقوق مالکیت
  • سنجش پایبندی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به جبران خدمات(حقوق و مزایا) مدیران و کارکنان
  • سنجش پایبندی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به مدیریت ریسک
  • سنجش پایبندی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به نظارت حسابرسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : سنجش پایبندی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به استانداردهای حاکمیت شرکتی  با فرمت ورد