سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 سنجش پایبندی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به استانداردهای حاکمیت شرکتی

قسمتی از متن پایان نامه :

اهداف پژوهش:

هدف کلی:

هدف علمی این پژوهش سنجش پایبندی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به استانداردهای حاکمیت شرکتی می باشد.

اهداف فرعی:

 • سنجش پایبندی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به استقلال و ترکیب و ویژگیهای هیات مدیره
 • سنجش پایبندی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به افشا و شفافیت
 • سنجش پایبندی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به حقوق مالکیت
 • سنجش پایبندی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به جبران خدمات(حقوق و مزایا) مدیران و کارکنان
 • سنجش پایبندی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به مدیریت ریسک
 • سنجش پایبندی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به نظارت حسابرسی
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

 

سوالهای پژوهش:

سوال اصلی:

آیا مدیران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به استانداردهای حاکمیت شرکتی پایبند هستند؟

سوالات فرعی:

 • آیا مدیران شرکت های پذیرفته شده در در بورس اوراق بهادار تهران به رعایت استقلال و ترکیب و ویژگیهای هیات مدیره پایبند هستند؟
 • آیا مدیران شرکت های پذیرفته شده در در بورس اوراق بهادار تهران به رعایت افشا و شفافیت پایبند هستند؟
 • آیا مدیران شرکت های پذیرفته شده در در بورس اوراق بهادار تهران به رعایت حقوق مالکیت پایبند هستند؟
 • آیا مدیران شرکت های پذیرفته شده در در بورس اوراق بهادار تهران به رعایت جبران خدمات مدیران و کارکنان پایبند هستند؟
 • آیا مدیران شرکت های پذیرفته شده در در بورس اوراق بهادار تهران به رعایت مدیریت ریسک پایبند هستند؟
 • آیا مدیران شرکت های پذیرفته شده در در بورس اوراق بهادار تهران به رعایت نظارت حسابرسی پایبند هستند؟

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

هدف کلی:

هدف علمی این پژوهش سنجش پایبندی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به استانداردهای حاکمیت شرکتی می باشد.

اهداف فرعی:

 • سنجش پایبندی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به استقلال و ترکیب و ویژگیهای هیات مدیره
 • سنجش پایبندی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به افشا و شفافیت
 • سنجش پایبندی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به حقوق مالکیت
 • سنجش پایبندی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به جبران خدمات(حقوق و مزایا) مدیران و کارکنان
 • سنجش پایبندی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به مدیریت ریسک
 • سنجش پایبندی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به نظارت حسابرسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : سنجش پایبندی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به استانداردهای حاکمیت شرکتی  با فرمت ورد