سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 سنجش پایبندی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به استانداردهای حاکمیت شرکتی

قسمتی از متن پایان نامه :

دیدگاههای مختلف در ارتباط با حاکمیت شرکتی

26

دو الزام برای سیستم حاکمیت شرکتی اثر بخش هست: خرد وکلان. در سطح خرد بایستی مطمئن شویم که سازمان در جهت اهدافش در حال حرکت می باشد. پس اگر فرض سنتی آنگلو-آمریکا[1] در مورد واحد تجاری( افزایش ارزش سهام داران) را دنبال کنیم، حاکمیت شرکتی خوب ابزاری می باشد برای اطمینان از اینکه تصمیمات در جهت افزایش ارزش سهام داران اتخاذ و اجرا می گردد. مهمتر اینکه در این فرض بایستی مدیران ریسک مربوط به سهام داران را کاهش دهند( که همان پاسخگویی مدیران می باشد) در حالی که خود مدیران بایستی ریسک پذیر باشند تا بتوانند ارزش مربوط به سهام داران را افزایش دهند( کیسی و رایت، 1993). اگر هدف شرکت تغییر یافته و منافع دینفعان همانند کارکنان و اعتبار دهندگان و غیره را نیز در بر گیرد فقط هدف تغییر یافته اما مکانیزم های لازم نیازمند تغییر نمی باشد. حاکمیت شرکتی در سطح کلان به اعتقاد آلن گریسپان[2] رئیس هیئت مدیره ذخایر دولت فدرال”تخصیص اثر بخش منابع ملی به صورت بهینه” می باشد. پس منابع تامین شده چه از طریق بدهی و چه از طریق سرمایه به سمت فعالیتهای دارای بازده هدایت می گردد. تجربیات اخیر آمریکا در ارتباط با شرکتهای وردکام و انرون بیانگر این نکته می باشد که اگر شکستها در سطح شرکت جدی باشد آنگاه تخصیص نابهینه منابع در کوتاه مدت به دلیل ضربه زدن به اعتماد عمومی دارای نتایج بلندمدت خواهد گردید .(کیسی و همکاران،2005)

کیسی و همکاران(2005) متوجه چهار دیدگاه در ارتباط با حاکمیت شدند: دیدگاه مالی(نماینده-کارفرما)، دیدگاه بلندمدت بازار، دیدگاه ذی نفعان و دیدگاه سوءاستفاده از قدرت مدیریت.

2-7-1 دیدگاه مالی(نماینده- کارفرما)

دیدگاه اصلی با پیروی از پژوهش جنسن و مکلینگ[3](1976) حاصل گردید که دو عامل مدیران غیر اجرایی(غیر موظف) و حق رای سهام داران را به عنوان ابزاری که تامین کنندگان منابع برای محافظت از منافع خود مورد بهره گیری قرار می دهند، مطالعه کرده بودند. جنسن و مکلینگ نمونه ای از 100% مدیران- مالکانی را در نظر گرفتند که سود سرمایه را تقسیم کرده بودند. پس قیمت سهام سهامداران اصلی کاهش می پیدا نمود، در حالی که انگیزه  ای برای ایجاد ارزش برای سهام داران نیز وجود نداشت. در غیاب هرگونه کنترل بر روی رفتار مدیران- مالکان

[1]. Angola emrican

[2]. Alan greenspan

[3]. Jansen & makling

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

هدف کلی:

هدف علمی این پژوهش سنجش پایبندی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به استانداردهای حاکمیت شرکتی می باشد.

اهداف فرعی:

  • سنجش پایبندی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به استقلال و ترکیب و ویژگیهای هیات مدیره
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • سنجش پایبندی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به افشا و شفافیت
  • سنجش پایبندی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به حقوق مالکیت
  • سنجش پایبندی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به جبران خدمات(حقوق و مزایا) مدیران و کارکنان
  • سنجش پایبندی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به مدیریت ریسک
  • سنجش پایبندی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به نظارت حسابرسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : سنجش پایبندی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به استانداردهای حاکمیت شرکتی  با فرمت ورد