متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر فناوریهای جدید بر توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان(مورد مطالعه  جامعه المصطفی (ص) العالمیه قم )

قسمتی از متن پایان نامه :

  • فرضیه های پژوهش :

1-5-1 فرضیه اصلی :    

به کارگیری فناوریهای جدید موجب توانمندسازی تصمیم گیری کارکنان شده می باشد

 1-5-2 فرضیات فرعی:

  • آموزش کارکنان با فناوریهای جدید بر توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان موثر می باشد.
  • وجود اینترنت در سازمان بر توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان موثر می باشد.
  • وجود شبکه های ارتباطی بر توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان موثر می باشد.
  • وجود نرم افزارهای مناسب بر توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان موثر می باشد.
  • وجود متخصصین رشته IT بر توانمند سازی تصمیم گیری آنان موثر می باشد.
  • سیستم های همکاری مشترک (DEL) بر توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان موثر می باشد.
  • کاهش اندازه فیزیکی مخازن اطلاعات توسط سیستم اتوماسیون در توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان موثر می باشد.
  • شفافیت در انجام کارها بر توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان موثر می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4-1  اهداف کلی:

1-مطالعه اندازه تاثیر فناوری های جدید بر توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان.

2- ارایه راهکار برای بهبود عملکرد فناوری های جدید و بهره برداری مناسب از سیستم.

که برای وصول به این اهداف اصلی لازم می باشد اهداف جزئی مشروحه ذیل نیز وصول شوند.

1-4-2  اهداف فرعی:

1- تعیین ارتباط بین آموزش کارکنان با فناوریهای جدید در توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان

2-تعیین ارتباط بین وجود اینترنت در سازمان به توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان

3- تعیین ارتباط بین وجود شبکه های ارتباطی در توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان

4- تعیین ارتباط بین وجود نرم افزارهای مناسب در توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان

5- تعیین ارتباط بین وجود متخصصین رشته IT  در توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان

6- تعیین ارتباط بین سیستم های همکاری مشترک  DELدر توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان

7- تعیین ارتباط بین کاهش اندازه فیزیکی مخازن اطلاعات توسط سیستم اتوماسیون در توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان

8- تعیین ارتباط بین  شفافیت در انجام کارها [1]در توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان

 بهره گیری از فناوری اطلاعات، شفافیت در انجام کارها را افزایش می دهد [1]

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تأثیر فناوریهای جدید بر توانمند سازی تصمیم گیری کارکنان(مورد مطالعه  جامعه المصطفی (ص) العالمیه قم )  با فرمت ورد